Geen producten (0)

Workshop regels

- Geld retour krijgen is niet mogelijk. Het beste wat we kunnen aanbieden is om eenmalig uw  
   aanmelding te verschuiven naar de volgende workshop datum.

- Lukt het u niet om aanwezig te zijn bij de workshop of bent u verhindert dan dient u contact met ons 
  op te nemen via facebook, mail of via de telefoon. 

- Het is voor ons belangrijk dat u met een model of een poppenhoofd komt. Als u geen poppenhoofd of 
   model heeft dan kunt u bij ons 1 huren voor €7,50 per uur. Dit dient u uiterlijk een week van te voren te
   melden. Het bedrag dient  voor de start van de workshop betaald te zijn. 

- Er mogen geen dieren aanwezig zijn in de salon. Vanwege allergiën.

- Het is voor ons belangrijk dat alle cursisten met respect met elkaar omgaan. 

Praktische informatie Opleiding Natural Hair Stylist

 

Basis & vervolgopleiding Natural Hair Stylist

Vooropleiding: Minimaal VMBO niveau.

Beheersing Nederlandse en Engelse taal vereist

Wanneer? : Jaarlijkse start in oktober. Prive lessen op aanvraag mogelijk door het jaar heen. BIj genoeg aanmeldingen extra start in april van elk  jaar.

Duur: Basisopleiding (6 maanden + 3 maanden de tijd voor stageopdrachtenstage). Vervolgopleiding (2 maanden + 1 maand de tijd voor stageopdrachten). 

Tijdsinvestering per week: 15-20 uur. De lessen zijn op de woensdag van 11.00-13.30 uur. Daarnaast thuisstudie met opdrachten. 

Leslocatie: Amsterdam 

Startdatum basisopleiding: Zie informatie opleiding 

Opleidingsgeld: Basisopleiding: € 2500,- ( mogelijk in 6 termijnen) inclusief inschrijfgeld. Vervolgopleiding: € 1500 

Materialen-pakket: € 495,- 

 

Aanmelden & Toelatingsgesprek

Aanmelden voor de opleiding kan via email op het emailadres info@sheado.nl. Stuur het volgende mee met je aanmelding:

- Naam, adres en telefoonnummer

- of CV

Na je aanmelding is er een toelatingsgesprek waarin onder meer wordt gekeken of jij geschikt bent voor de opleiding.

 

Examen

De basisopleiding wordt afgesloten met een examen waarin je wordt getoetst op 4 onderdelen. Voor de 4 examenonderdelen dien je een voldoende te behalen. Je ontvangt een certificaat, als bewijs dat jij de opleiding (en) hebt afgerond. 

Je dient zelf zorg te dragen voor je modellen voor tijdens de opleiding. Ook dien je zelf een stageplek te regelen. Heb je geen model, dan kunnen wij gebruik maken van ons netwerk.

 

Betaling

Het volledige opleidingsgeld en de kosten van het materialen-pakket dienen uiterlijk 4 weken voor start van de opleiding binnen te zijn. Het is mogelijk om het opleidingsgeld in 6 termijnen te voldoen. Het materialen-pakket is niet inbegrepen in het opleidingsgeld.

Termijnen zijn;

bij aanmelding € 250,- voorschot. Daarna: 375 per maand

Notabene: we zijn een particuliere opleiding. Je komt dus niet in aanmerking voor een OV jaarkaart en/of studiefinanciering. 

 

 

Algemene voorwaarden Natural Hair Academy

Bij een inschrijving voor een opleiding, cursus of workshop van de Natural Hair Academy verklaar jij akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Natural Hair Academy: Het opleidingsinstituut

Opleiding: vorm van onderwijs als dienst aangeboden door de Natural Hair Academy

Student: Degene die bij de Natural Hair Academy een opleiding volgt

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die zijn afgesloten tussen de Natural Hair Academy en de student en hebben betrekking op alle cursussen, workshops, trainingen, master classes en opleidingen. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de koop van lesmateriaal. Ook wanneer inschrijving geschiedt door een gevolmachtigde zijn deze voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen de student en de Natural Hair Academy komt tot stand na aanmelding van de student via het mailadres info@sheado.nl en na het intake gesprek met de Natural Hair Academy. De Natural Hair Academy behoud zich het recht om een student te weigeren.

Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de student hiervan schriftelijk of per email  een bevestiging.

Bij een inschrijving is een voorschot van € 250,- verschuldigd. 

3.2 De student verplicht zicht tot het volgen van alle tot de betreffende cursus/opleiding/workshop/ masterclass/training behorende lessen.

3.3: Certificering of diplomering vindt alleen plaats wanneer de student alle onderdelen met een voldoende heeft afgerond en nadat het volledige opleidingsgeld door de Natural Hair Academy is ontvangen.

3.4 Voor workshops is het voldoende om de betaling te verrichten zodat er een overeenkomst ontstaat met de Natural Hair Academy. Het intakegesprek is van toepassing op degenen die zich aanmelden voor de opleiding tot Natural Hair Stylist.

3.5 De met de Natural Hair Academy gesloten overeenkomst leidt voor de Natural Hair Academy tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.

 

ARTIKEL 4 – Betaling

4.1 Na ontvangst van de aanmelding per email door de Natural Hair Academy en na het intake gesprek te hebben gedaan is de student het gehele opleidingsgeld aan de Natural Hair Academy verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door de Natural Hair Academy. Indien er sprake is van termijnbetaling blijven bedragen opeisbaar.

4.2 Het opleidingsgeld dient tijdig bij de Natural Hair Academy binnen te zijn, voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Dit geldt ook voor het geld voor het materialen pakket.

4.3 Wanneer de gelden niet, niet tijdig of niet volledig worden voldaan, is de Natural Hair Academy gerechtigd ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de student in rekening te brengen. Natural Hair Academy behoudt zich het recht om de student de toegang tot de lessen te weigeren indien de gelden (het opleidingsgeld en het geld voor het materialen pakket) niet zijn voldaan. Bij ernstige wanbetaling, waarbij na meerdere verzoeken van de Natural Hair Academy geen betaling is ontvangen, kan de Natural Hair Academy besluiten om de student uit te schrijven. De betalingsverplichting is hiermee niet opgeschort. De Natural Hair Academy kan besluiten om een incassobureau in te schakelen om het opleidingsgeld te innen.

 

ARTIKEL 5– Annulering door student

Bij annulering van een overeenkomst tussen de Natural Hair Academy en de student gelden de volgende annulering- regels.

5.1 Een annulering van een inschrijving dient schriftelijk te worden gedaan naar het emailadres info@sheado.nl t.a.v. de directeur. Als annulering-datum wordt de datum van binnenkomst via email aangehouden. De annulering is pas definitief na een ontvangstbevestiging van de Natural Hair Academy.

5.2 De student kan tot 6 weken voor aanvang van de eerste lesdag de inschrijving kosteloos annuleren. Een aanbetaling wordt niet teruggestort. Bij annulering tussen 6 en 4 weken is een bedrag van 50 procent verschuldigd. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding is het gehele opleidingsgeld en geld van het materialen- pakket verschuldigd.

5.3 Er vindt geen restitutie van gelden plaats wanneer de student zonder opgaaf van redenen, niet bij de lessen verschijnt.

5.4 Annulering door ziekte of zwangerschap kan alleen op vertoon van een doktersverklaring. Natural Hair Academy biedt de mogelijkheid om de opleiding op een ander moment te voltooien, mogelijk tegen extra kosten. De betalingsverplichting aan de Natural Hair Academy blijft bestaan.

5.5 Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats.

5.6 Natural Hair Academy is gerechtigd om de data van de opleidingen, masterclass, cursussen, workshops en trainingen zonder opgaaf van redenen, te wijzigen.

 

ARTIKEL 6 – Ontbinding overeenkomst door Natural Hair Academy

 

6.1 De student dient zich te houden aan de geldende huisregels van de Natural Hair Academy. De Natural Hair Academy is gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan wanneer de volgende huisregels en voorwaarden niet worden nageleefd. De student  heeft geen recht op vergoeding van eventueel geleden schade.

 

Huisregels:

6.1.1 De student dient tijdig voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn.

6.1.2 Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens de les is niet toegestaan.

6.1.3 Het is niet toegestaan om foto’s, geluidsopnames en video-opnames te maken van de lessen, het lesmateriaal en de locatie.

6.1.4 De student dient zijn of haar plek schoon en geordend achter te laten. 

6.1.5 Indien de student niet aanwezig kan zijn in geval van ziekte dient dat uiterlijk 90 minuten voor aanvang van de les te worden gemeld aan de directeur.

6.1.6 De student verplicht zich tot het maken van het huiswerk en dient voorbereid in de lessen te verschijnen.

6.1.7 Het gebruik van drugs en roken in het pand is niet toegestaan.

6.1.8 Diefstal is verboden. Van diefstal van lesmateriaal en eigendommen behorende tot de Natural Hair Academy, medestudenten en docenten wordt aangifte gedaan bij de politie. 

6.1.9 De student committeert zich om altijd schoon en verzorgd het pand van de Natural Hair Academy te betreden.

6.1.10 Studenten dienen respectvol met elkaar en de docenten om te gaan.

 

6.2 Overmacht en onvoldoende aanmeldingen

De Natural Hair Academy is gerechtigd om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst bij sprake van overmacht, beëindiging van de locatie of onvoldoende aanmeldingen. De student  heeft geen recht op vergoeding van eventueel geleden schade. Indien de opleiding niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde geld gerestitueerd.

6.3. Uitval van docenten

Indien een docent om welke reden dan ook een les niet kan verzorgen wordt de student hierover geïnformeerd. Indien mogelijk zorgt de Natural Hair Academy voor vervanging. Indien onmogelijk krijgt de student de gelegenheid om de les op een ander moment in te halen. De student heeft geen recht op vergoeding van eventueel geleden schade.

ARTIKEL 7 – Modellen

7.1 De student zorgt tijdens de gehele opleiding op eigen kracht voor modellen. Wanneer dit de student niet lukt is de Natural Hair Academy niet zonder meer verantwoordelijk hiervoor.

ARTIKEL 8 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendommen en verstrekte materiaal met betrekking tot de opleidingen, cursussen, workshops, trainingen en masterclasses behoren tot de Natural Hair Academy. Niets hiervan mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Natural Hair Academy worden gekopieerd, verveelvoudigd, gefotografeerd of gereproduceerd, worden gedeeld met derden of openbaar worden gemaakt. Bij overtreding is de Natural Hair Academy gerechtigd tot een direct opeisbare boete van € 500,- per dag voor zolang de overtreding duurt.

8.2 Al het werk dat door de student tijdens de lessen wordt vervaardigd, is eigendom van de Natural Hair Academy.

 

ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid

9.1 De Natural Hair Academy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan op de locatie of voor verlies van eigendommen. 

9.2. De student kan geen rechten ontlenen aan drukfouten in het communicatiemateriaal van de Natural Hair Academy en wijzigingen.

 

ARTIKEL 10 – Geheimhouding

De student verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medestudenten en docenten tijdens de lessen ontvangen.

 

ARTIKEL 11- Klachten

Eventuele klachten over de Natural Hair Academy dienen schriftelijk en onderbouwd aan de directeur kenbaar te worden gemaakt. Bij klachten over levering van diensten dient dit binnen 7 dagen na levering van de dienst/ start van de opleiding te geschieden. Bij gebreke hiervan wordt de student geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienst. Het indienen van een klacht ontslaat de student niet van zijn of haar betalingsverplichting.

 

ARTIKEL 12- Gegevens 

Gegevens van de student worden opgeslagen in het bestand van de Natural Hair Academy en worden niet zonder meer verstrekt aan derden. Dit geschiedt enkel wanneer het strikt noodzakelijk is voor het volledig kunnen uitvoeren van diensten door de Natural Hair Academy. BIj wanbetaling heeft de Natural Hair Academy het recht om een incassobureau in te schakelen. 

 

ARTIKEL 13 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen tenzij anders overeengekomen, ten allen tijde, worden gewijzigd door de Natural Hair Academy. De student heeft geen recht op vergoeding van eventueel geleden schade.

 

ARTIKEL 14 – Overig

Op alle overeenkomsten tussen De Natural Hair Academy en de student is het Nederlands recht van toepassing.